امروزه با توجه به نیاز مکانیزه سازی رویدادهای سازمانها، فرودگاه به عنوان یکی از سیستمهای پیچیده با مشتریان روزانه و بسیار زیاد، نیازمند ایجاد رویه های سیستماتیک با قابلیت مدیریت آنی و هوشمندسازی است. در این خصوص سیستم یکپارچه AODB یکی از سیستمهای ذخیره داده ای است که کلیه رویدادها، رویه ها و ارتباطات و همچنین منابع فرودگاهی را مدیریت نموده و از بروز خطاهای انسانی در تصمیم­گیری­ها جلوگیری می­نماید. استفاده بهینه از منابع، گزارش دهی بروز، بررسی اثر تصمیمات در استفاده از منابع و تخمین درآمدهای فرودگاه و ایجاد ارتباط امن با موجودیت­های در ارتباط با فرودگاه مانند مدیران، کارمندان، مسافران و خطوط هواپیمایی در این زیرساخت مهیا شده و سربارهای مدیریتی را به شدت کاهش می دهد. یک سیستم فرودگاهی شامل چندین زیر سیستم اصلی است که هر یک دارای نیازهای خاص خود، فرایندهای مختص خود و نیز مخاطرات منحصربفرد است. در این طرح موارد زیر بررسی، پیاده سازی و اجرایی خواهد شد: